Létrehozva: 2018-12-17

Közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket és partnereinket, hogy a járművezető jelöltek számára kötelező közúti elsősegélynyújtó vizsga díja 2022. május 1-től 12.100 forint. A jogszabályok alapján meghatározott esetekben igényelhető vizsgadíj mentességről a vizsgaszabályzatban találnak további hasznos információkat.

Vizsgaszabályzat

Érvényességi terület 
Ez a vizsgaszabályzat a 31/1992. (XII. 19) NM rendeletben maghatározott közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtás vizsgáztatására vonatkozik.

Vizsgabizottság
A vizsgabizottság két főből áll. A vizsgabizottság tagjait a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei/fővárosi szervezete kéri fel.

A vizsgabizottság illetékes:

 • jelen vizsgaszabályzat és a Magyar Vöröskereszt Minőségirányításirendszer vonatkozó szabályainak betartására,
 • a vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzésére,
 • a vizsga eredményének megállapítására,
 • csalási cselekmények ügyében döntésre,
 • igazolás kiadására.

A vizsga tárgya és segédeszközök

A vizsga során megállapításra kerül, hogy a vizsgázó tudását alkalmazni tudja-e. A vizsga tartalma, menete, követelményei a www.voroskereszt.hu honlapon, a Megyei Vizsgaszervezési Központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. A vizsga elsősorban gyakorlatban zajlik, melyet az ismeretek szóbeli számonkérése is kiegészít. A vizsgabizottság által biztosított segédeszközökön kívül egyéb segédeszköz használata nem megengedett.

Vizsgára bocsátás és jelentkezés
Vizsgára bocsátható, aki:

 • előzetesen (személyesen vagy telefonon) az adott vizsgára jelentkezett, és

 • a vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a

 • vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot, és

 • arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát, és

 • a várakozási helyiségben kitöltött Jelentkezési és nyilvántartó lapot kitöltve átadja.

Vizsga időpontja és helye
A vizsgákra általában munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban, a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyein kerül sor.

Visszalépés, megbetegedés, hiányzás
Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre.Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet.
A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól, ha:

 • 10 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja távolmaradásának okát,

 • akadályoztatását bejelenti/bejelenteti és azt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül, vagy igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követően 8 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja,

 • legkésőbb a vizsga jegyzőkönyv lezárásáig jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri vizsgaidőpontjának módosítását,

 • rendkívüli esetben (természeti katasztrófa, egyéb rendkívüli ok) méltányosságból.

Csalás, szabálytalanságok
Ha a vizsgázó, a vizsga során:

 • meg nem engedett segédeszközt használ,

 • magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza,

 • az elsősegélynyújtás vizsgáztatót illetve vizsgaadminisztrátort előny

 • adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik,

 • megtévesztésére tesz kísérletet,

 • figyelmeztetést követően a vizsgából kizárható.

Arról, hogy figyelmeztetés után folytathatja-e a vizsgáját, vagy azonnal kizárásra kerül, a vizsgabizottság dönt. Kizárás esetén “nem felelt meg” minősítést kell kapnia. A kizárás ténye és körülményei írásban rögzítésre kerül.

A vizsgateljesítmény értékelése
Megfelelt minősítést kap az a vizsgázó, aki a elméleti illetve gyakorlati feladatokat helyesen oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el. Nem felelt meg minősítést kap az a vizsgázó, aki feladat megoldások (gyakorlati vagy elméleti) során olyan megoldást közöl, vagy cselekszik, illetve az, amit elmulaszt, (közölni vagy megtenni) a beteg állapotát rontotta és/vagy bukást jelentő hibát követett el.

Vizsga-anyagok
A vizsga elméleti és gyakorlati számonkérési alapja:

Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek c. könyv


A vizsgaeredmény megállapítása, Igazolás kiadása
A vizsga eredményét az elsősegélynyújtás vizsgáztató állapítja meg. Az Igazolást, a Magyar Vöröskereszt nevében, az elsősegélynyújtás vizsgaadminisztrátor és az elsősegélynyújtás vizsgáztató adja ki.

Vizsgadíjak
A vizsga vizsgadíj köteles. Ha a vizsgázó, a vizsgára jelentkezés során, a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvos-szakértői vélemény, vagy a 141/2000. (VII.9.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, az OOSZI I. fokú orvosi bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítvány hiteles másolatát tudja nyújtani, akkor a vizsgadíj befizetése alól mentesül.

Felülvizsgálati záradék, hatályba léptetés és érvényesség
A vizsgaszabályzatot a Magyar Vöröskereszt Minőségirányítási rendszerével összhangban, adja ki. A szükség szerinti módosítás jogát fenntartja. Ez a vizsgaszabályzat közzétételével válik hatályossá, a Magyar Vöröskereszt honlapján, a megyei vizsgaszervezési központokban és a vizsgahelyeken hozzáférhető. Ez a vizsgaszabályzat érvényben marad egy újabb vizsgaszabályzat közzétételéig.

 

Feladatok
A vizsga az alábbi feladatok megoldásából áll:

 • kötelezően bemutatandó gyakorlatok:

- újraélesztés 1 segélynyújtóval,
- betegvizsgálat,
- eszméletlen beteg ellátása (stabil oldalfektetés)

 • “A” tétel megoldása,

 • “B” tétel megoldása.

A kötelezően bemutatandó gyakorlatok és az “A”, illetve a “B” tételsorok meghatározását az “Elsősegélynyújtás vizsgafeladatok” minőségirányítási előírás tartalmazza. A vizsgázó egy tételt húz, amelyen szerepel a kötelezően bemutatandó feladatok leírása, az “A”, illetve a “B” tétel egyaránt.


A feladatmegoldások számonkéréséért az elsősegélynyújtás vizsgáztató felelős.


A vizsga minősítése

1. A VIZSGÁZÓ MINŐSÍTÉSE
A vizsgáztató “megfelelt” vagy “nem felelt meg” minősítéssel illetheti a vizsgázó tevékenységét.

1.1. Megfelelt, aki

 • Az újraélesztést, a mentőhívást és az eszméletlen beteg ellátását megfelelően elvégezte,
 • Az általa kihúzott „A” és „B” feladatokat helyesen oldotta meg, és
 • bukást jelentő hibát nem követett el.


1.2. Nem felelt meg

 • bukást jelentő hibát követett el, és/vagy
 • tevékenysége, illetve lényeges lépések elmaradása, vagy durván hibás kivitelezése az imitált beteg/sérült állapotát bizonyosan rontotta.


2. Önmagukban bukást jelentő hibák LISTÁJA

Újraélesztés
§ az elhelyezkedés hibás
§ a teendők érvényes szakmai szabályoknak megfelelő sorrendje nem megfelelő
§ a mellkaskompresszió jellemzői (frekvencia, mélység, folyamatosság) nem megfelelőek
§ a befúvások hatástalanok, ennek oka nem kerül felismerésre és korrigálásra

Életjelenségek vizsgálata
§ az eszméletlenség vizsgálatának lépéseit nem ismeri,
§ a légzés vizsgálatát nem szabályszerűen végzi.

Eszméletlenség vizsgálata és ellátása
§ a légútbiztosítás szükségességét nem ismeri fel, és nem megfelelően alkalmazza,
§ ha nem tudja, hogy nem mozdítható betegnél/sérültnél hogyan biztosítható átjárható légút.

Stabil oldalfekvő helyzet
§ durva átfordítás, mozgatás,
§ a fej hátraszegése elmarad,
§ instabil marad a beteg/sérült.

Vérzések ellátása
§ a kézzel történő vérzéscsillapítás (nyomáspont vagy direkt ujjnyomás) elmarad,
§ a vérző végtag, testrész felemelése elmarad és más hatásos vérzéscsillapító/megszűntető eljárás sem történik,
§ ha a nyomókötést lazán, nem megfelelően helyezi fel,
§ nyomókötést tesz fel a nyakra,
§ vérző végtagra szorító körülkötést helyez fel,
§ a kivérzés tüneteit nem ismeri fel, ellátását nem tudja.

Égés ellátása
§ hűtés elmaradása,
§ idegen anyag sebre juttatása.

Fektetési módok
§ ha a fektetési módok indikációit nem ismeri, kivitelezésüket nem tudja (félig ülő helyzet, sokk fektetés - hasi sérült, eszméleténél lévő koponyasérült, ájult beteg, eszméletlen beteg fektetése)

Bukósisak levétele
§ indikációját nem tudja,
§ fej-nyak mozgatásával próbálja levenni,
§ két segítő esetén, ha az "A" segélynyújtó a fej-nyak rögzítését nem veszi át és biztonsággal két kézzel nem rögzíti.

Kimentés (Rautek-féle műfogás)
§ indikációit (gépkocsiból mentésnél) nem tudja,
§ nem tudja megfelelően kivitelezni.

Hirtelen légúti elzáródás
§ az eltávolítás egyes lépéseinek kivitelezését nem tudja.

Rögzítések
§ csont - izületi sérülések rögzítését nem a szabályok szerint végzi (ellátásának szabályait nem ismeri, a szükséges rögzítések kivitelezését nem tudja).

 

Vizsgadíj

Vizsgadíj összege: vizsgázóként: 12.100 Ft/alkalom.

Vizsgadíj befizetés érvényessége: az elsősegélynyújtás vizsgára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év december 31-ig érvényes.
Amennyiben időközben díjcsökkenés történt, a különbözetet a vizsgára jelentkezőnek visszatérítjük, díj emelkedése esetén a vizsgára jelentkező a különbözetet (még a vizsgát megelőzően) megfizetni köteles.


Vizsgadíj visszafizetése: amennyiben a jelentkező a vizsgadíjat befizette, és a vizsgára nem jelentkezett (szolgáltatás igénybevételétől eláll), akkor részére írásbeli kérelme alapján a vizsgadíj kezelési költséggel csökkentett része visszafizetendő. A kérelemhez csatolnia kell a befizetést igazoló bizonylat (készpénz átutalási megbízás feladóvevény vagy számla) hiteles másolatát. Kezelési költség mértéke a mindenkori vizsgadíj 10%-a.

Vizsgadíj nélkül: 2001. május 1-től a Magyar Vöröskereszt mentesíti a mozgáskorlátozottakat és súlyos fogyatékosokat a közúti elsősegélynyújtás vizsgadíjának befizetése alól. Ez a megállapodás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Elnökével történt egyeztetés után született. Csak azokat a vizsgázókat érinti ez a kedvezmény, akik 2001. május 1-jét követően jelentkeztek a vizsgára és megfelelő orvosi papírokkal rendelkeznek. Hiteles másolatot kell tudni bemutatni:

 • súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvos-szakértői véleményről, mely egyes közlekedési kedvezmények igénybevételére jogosít.

 • vagy súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, OOSZI I. Fokú Orvosi Bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítványról.(Ennek feltételeit a hatályos 141/2000. /VIII. 9./ Korm. rendelet állapította meg.)

Nem vizsgához kapcsolódó Igazolás kiadás díjai:

 • Honosítás díja: 3.000 Ft/alkalom

 • Másolat kiadás díja: 4.000 Ft/alkalom


Létrehozva: 2018-12-17

Vizsgahelyszínek

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a közúti járművezetők elsősegélynyújtás vizsgája az alábbi helyszíneken történik:

 • 3525 Miskolc, Győri kapu 123.
 • 3700 Kazincbarcika, Patak u. 13.
 • 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi utca 28.
 • 3600 Ózd, Árpád vezér u. 29.
 • 3580 Tiszaújváros, Kazinczy u. 3.

Vizsgázni csak előzetes bejelentkezés után lehet, az öt vizsgahelyszín bármelyikén.

Ózdon minden hónap 3. péntekén van vizsga!

Jelentkezni a 06/46-509-434 telefonszámon, illetve személyesen a 3531 Miskolc, Győri kapu 123. sz. alatt lehet.
A vizsgára szóló jelentkezési lapot és csekket valamennyi területi szervezetünknél be lehet szerezni.
18 éve alatti fiataloknak szülői hozzájárulás sükséges az elsősegély vizsgához! 
A nyilatkozat beszerezhető területi irodáinkban vagy a letölthető dokumentumok között.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő         :    7.30-12.00             du. 13.00-15.30-ig
Kedd         :    7.30-12.00             du. 13.00-15.30-ig
Szerda      :    7.30-12.00             du. 13.00-15.30-ig   (csak telefonos)
Csütörtök :    7.30-12.00             du. 13.00-15.30-ig
Péntek      :    7.30-12.00


Rólunk   |  Híreink   |  Letöltések   |  Tevékenységek   |  47.OEV döntő   |  Galéria   |  Közbeszerzések   |  Pályázatok-Széchenyi2020   |  Elérhetőségünk   |  
Copyright © 2012, Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete